Share to Socials!

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

(Rangsit Health Promoting University)

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ ที่เปิดสอนสาขาวิชามากที่สุดถึง 121 สาขาวิชา ใน 27 คณะ 5 วิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนในกลุ่มสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงวิชาชีพอิสระ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลากหลายสาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนตะวันออกและทัศนศาสตร์

ศูนย์การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบล  หลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 19,000 คน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ จำนวน 2,129 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจึงต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักทั้งในและรอบๆมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง ห่างไกลจากครอบครัว รวมทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมนวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างและพัฒนาองค์กรไห้มีความมั่นคงและมุ่งเน้นคุณภาพภายใต้ปณิธาน     “ เป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมมาธิปไตย ”

ภายใต้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน  เพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามประกาศอัลมาอาตาในปี ค.ศ. 1978 และปฏิญญาออตตาวา ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) ในปีค.ศ.1986 เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า สุขภาพที่ดีมิใช่เป็นผลลัพธ์เฉพาะการปฏิบัติการทางแพทย์ (Medical intervention) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลพวงของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พันธุกรรม และพฤติกรรมสุขภาพต่างๆของบุคคล แนวคิดดังกล่าวผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจากการมุ่งแก้เฉพาะปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อสุขภาพ (Environment and setting) ซึ่งปฏิญญาออตตาวา(Ottawa Charter 1986)ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “Health is created and lived by people within the setting of their everyday life; where they learn, work, play and love” ภายใต้แนวทาง Setting – Based Health Promotion ดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดกระแสการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Healthy City) และพัฒนาโครงข่ายสังคม ชุมชน สถานที่ทำงาน สถานที่เรียนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับย่อยลงมา เช่น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting University)  โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting School) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  (Health Promoting Hospital) เป็นต้น

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากพักอาศัยเพื่อศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างแก่สังคม มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย องค์กร ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ”  โดยเน้นการพัฒนาองค์กร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่มีสำนึกตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่สังคมต่อไป