Share to Socials!

โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่สุขภาพที่ยั่งยืน

 (RSU Healthy Campus)

บทนำ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักการว่าการศึกษาคือ นวัตกรรม นับจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตจัดการเรียนการสอนมาถึง 27 ปี มีสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหลากหลาย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีความครอบคลุมในการจัดการเรียนการสอนในวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก 9 โครงการ และหมู่บ้านเดิม 7 หมู่ รวมทั้งมีชุมชนแออัดอยู่ใกล้เคียงกัน มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหลักหกประมาณกว่า 50,000 คน นอกจากนี้มีหอพักเอกชนที่รองรับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ 25,000 คน ที่เข้าพักอาศัยเพื่อทำงาน ประกอบธุรกิจ ทำกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในชุมชนตำบลหลักหก แม้ว่าหมู่บ้านเมืองเอกและชุมชนตำบลหลักหก จะมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ แต่เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการหลั่งไหลของประชากรแฝงที่หลากหลายต่างอาชีพ และต่างเศรษฐานะเข้ามาอาศัย ทำงาน และเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาชุมชนแออัด หาบเร่ แผงลอย ปัญหามลภาวะจากการจราจรติดขัดคับคั่ง น้ำเน่าเสียจากทิ้งขยะ ฝุ่นละอองจากการเผาขยะ ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ดินรกร้าง ขาดพื้นที่จอดรถ สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาสุขภาพ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมโดยรอบเอื้อต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งด้านการบริโภคที่ผิดหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการพักผ่อนและการออกกำลังกาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ก่อให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยเรื้อรังตามมา

ในปี พ.ศ.2553 – 2555 มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการ “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ การลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด อาหารและโภชนาการปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุจากจราจร การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความรักเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การพัฒนาจิต การแก้ไขปัญหาทางจิตใจ การปรับตัวทางสังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การทำกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภาพ

ซึ่งผลการดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ในระยะที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปี 2554 – 2555 มหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชนเมืองเอก จะประสบเหตุมหาอุทกภัยอย่างรุนแรง จนภารกิจ การดำเนินงานต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ทรัพยากรถูกระดมมาใช้ในการป้องกัน และเยียวยา ฟื้นฟู สถานที่ และบุคคลจากภาวะน้ำท่วมดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ จำเป็นต้องมีการปรับแผนดำเนินงานต่าง ๆ ไปจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์