Share to Socials!

แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิตสร้างเสริมสุขภาพ

แผนงานที่ 2  การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

แผนงานที่ 3  การธำรงและขยายการขับเคลื่อนประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 4  การพัฒนาแกนนำและผู้นำชุมชนรุ่นใหม่

แผนงานที่ 5  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

แผนงานที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ